Arbejdsmiljø

Ansvar for bæredygtighed

I Green Circle har vi fire overordnede målsætninger ift. miljø:

 1. Vi lever op til vore kunders og samfundets miljøkrav – især mht. natur og arbejdsklima, ved kontinuerligt at tilpasse og udvikle vores servicekoncepter og standarder.

 2. Vi integrerer aktivt alle niveauer i vores organisation for at fastholde fokus på en fortsat udvikling af vores arbejdsgange.

 3. Vi kommunikerer åbent med vores omgivelser omkring vores miljøarbejde.

 4. Ved valg af maskiner, produkter og arbejdsmetoder foretager vi kontinuerligt natur- og arbejdsmiljømæssige helhedsvurderinger.

Forståelse af og for miljøet

For os indbefatter ’miljø’ primært følgende forhold:

 • Naturmiljøet

 • Det fysiske interne/ eksterne arbejdsmiljø

 • Det psykiske interne/ eksterne arbejdsmiljø

Vi har i Green Circle siden 2012 fokuseret vores miljøarbejde specifikt på følgende miljøelementer:

 • Miljøledelse på tværs af virksomheden og på alle niveauer

 • Implementering af nye miljømetoder

 • Implementering af procedurer for arbejdspladsvurderinger (APV)

 • Forebyggelsestiltag mod arbejdsulykker.

Det fysiske arbejdsmiljø

Vi lægger stor vægt på vores forebyggende arbejdsmiljøarbejde, og her har vi fokus på mennesker, natur og samfund.

Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde bliver primært praktiseret ved sidemandsoplæring gennem vores arbejdsledere, der varetager medarbejdernes instruktion, oplæring og tilsyn med arbejdets udførelse.

Gennem såvel ekstern som intern uddannelse og instruktion sættes den enkelte medarbejder i stand til at udføre det daglige arbejde sikkert og forsvarligt – uden unødig belastning af hverken miljøet eller eget og andres helbred.

Håndværkerservice i Green Circle

Kortere pauser ses som god adspredelse fra en travl arbejdshverdag. Her kan vi lade op, hvile øjnene og få ny energi.

APV – Arbejdspladsvurderinger

Alle vores arbejdspladser bliver med udgangspunkt i en fast plan APV-vurderet. Vi ser det som et naturligt ledelsesansvar, at der gennemføres APV, og vi foretager løbende forbedringer.

Vores overordnede målsætning er altid at sikre bedre ergonomi for medarbejderne, så vi f.eks. forebygger arbejdsrelaterede ryg-, skulder- og nakkeskader, som vi desværre ved kan have store konsekvenser for vores medarbejderes arbejds- samt privatliv – også i pensionsalderen. Dette gøres både med udgangspunkt i egne undersøgelser og Arbejdstilsynets anbefalinger og direktiver.

Dette opnås først og fremmest ved at

 • fremme sunde arbejdsstillinger: variation mellem at stå og sidde ved skrivebord, korrekt løft af lette/ tunge ting, bedst mulige stillinger ved generel fysisk let krævende arbejde, osv.

 • opfordre til passende pauser i arbejdstiden med gåture og anbefalede strækøvelser

 • sikre korrekt installation af alle medarbejderes arbejdsstationer, om så deres primære arbejde foregår ved et skrivebord, som kan hæves/ sænkes eller foregår ude i ”marken”.

Det psykiske arbejdsmiljø

Hos Green Circle er det enhver leders vigtigste opgave at sikre medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, men vi er alle med til at skabe et sundt og produktivt arbejdsfællesskab.

For alle medarbejdere sikres dette først og fremmest ved et konstant fokus på ”god” kommunikation med udgangspunkt i vores kommunikationspolitik, der løbende opdateres og tilpasses vores visioner og virke.

For lederen sikres trivsel først og fremmest ved at

 • lytte til medarbejderen – både ift. fagligt og socialt indhold

 • involvere medarbejderen i den daglige planlægning af arbejdet

 • tilgodese generelle foranstaltninger, der sikrer trivsel og forebygger stress.

Vi har derfor et stigende fokus på vores kommunikation – indadtil som udadtil, da dialog, sparring og evnen til at lytte aktivt kan være med til at sikre både trivsel, større gennemsigtighed og produktivitet. Derudover gennemfører alle ledere i Green Circle en uddannelse i sidemandsoplæring, hvor de arbejder med metoder til at fremme kommunikationen.

Green Circle Social Responsibility

Mobning

I Green Circle har vi en ’ingen tolerance’-politik overfor mobning, da det uden for enhver diskussion er uacceptabelt og nedværdigende – både for den direkte udsatte men også for tilskuere.


Stress

Stress er desværre blevet en folkesygdom, der til enhver tid tages seriøst og forsøges forebygges, før tilfælde opstår/ optrappes.


MUS – Medarbejderudviklingssamtale

For at målrette medarbejderens udvikling i jobbet tilbydes medarbejderen en MUS med dennes nærmeste leder, så vi altid er ajour med den sociale og faglige udvikling.

Pauser giver fornyet energi og forebygger sygdom

Frokostpausen samt korte pauser i og fra det daglige arbejde er en god måde at få fornyet energi på og evt. engagere en kollega eller partner til en snak, der ikke nødvendigvis er arbejdsrelateret.

Generelt ses kortere pauser som god adspredelse fra en travl arbejdshverdag. Her kan vi lade op, hvile øjnene og få ny energi. På den måde søger vi at sikre større individuel trivsel samt samhørighed i og blandt medarbejdergrupperne, og vi ønsker herigennem også at forebygge stress og andre negative følger af at have en travl hverdag.

Sikkerhedsudvalg

Vi arbejder struktureret og aktivt med anmeldte arbejdsskader, og vi bruger arbejdsskade- og sygdomsstatistikken til at skabe overblik over relevante indsatsområder til optimering.

I bestræbelserne på at fastholde fokus på sundt arbejdsmiljø etablerede vi i 2012 en sikkerhedsorganisation i Green Circle. Sikkerhedsorganisationen består af en ansvarlig partner, en daglig leder samt en medarbejdervalgt repræsentant. Enheden refererer til den øverste ledelse og har følgende koordinerende funktioner:

 • Forebyggelse af arbejdsskader

 • Registrering af arbejdsskader

 • Generel rådgivning omkring sikkerheds- og miljøspørgsmål samt uddannelse

 • Arbejdspladsbesøg og APV.

Forsikringer

Alle medarbejdere er forsikret i arbejdstiden via lovpligtig arbejdsskadeforsikring, og vi søger at forebygge ulykker ved at have klare sikkerhedsprocedurer og -repræsentanter.

Kost og motion – en positiv indflydelse på krop og sjæl

Motion giver energi, forebygger sygdomme og opretholder livskvalitet. En cykel- eller løbetur til/ fra arbejde i stedet for at tage bilen er samtidig med til at nedsætte vores CO2-forbrug.

Vi har mange medarbejdere, der som en naturlig del af deres arbejde besøger en masse kunder, og derfor er firmabil et gode, vi ikke kan undvære foreløbigt. Stadig opfordrer vi vores medarbejdere til at gøre Sundhedsstyrelsens anbefalinger for daglig motion til en rutineret del af deres hverdag.

Dette kunne f.eks. imødekommes ved at cykle til og fra hjem og arbejdsstation/ kontor, hvor firmabilen kunne holde, og vi vil i fremtiden øge vores engagement i lokale og nationale initiativer, der fremmer motion og sund livsstil på jobbet. I praksis deltager vi bl.a. i Cyklistforbundets ‘Vi Cykler Til Arbejde’-initiativ, der løber af stablen i maj hvert år, og hvor virksomheder dyster om at cykle flest kilometer til/ fra arbejde i løbet af måneden.

Samme engagement skal også gælde kost.

Selvom vores medarbejdere medbringer egen frokost og indtager deres mad på mange forskellige arbejdsstationer, så vil vi i fremtiden søge at optimere vores udbud af sunde mellemmåltider som snacks og frugt, så vi er med til at præge vores medarbejderes livsstil positivt.

Det kommer også Green Circle og samfundet til gavn.

Det er enhver leders vigtigste opgave at sikre medarbejdernes trivsel, men vi er alle med til at skabe et sundt og produktivt arbejdsfællesskab.